Privacyverklaring

Deze privacyverklaring verstrekt informatie aan personen van wie de gegevens worden verzameld via de website www.mic-brussels.be en andere websites die beheerd en/of uitgebaat worden door de vzw ‘my innovation center.brussels’ (hierna ‘mic.brussels’), en aan personen die mic.brussels in het kader van zijn activiteiten ontmoet, zoals deelnemers aan evenementen van mic.brussels, vertegenwoordigers van leden van mic.brussels, contactpersonen van mic.brussels en andere personen met wie mic.brussels een relatie heeft (hierna telkens aangeduid als ‘Betrokkene/Betrokkenen’), over hoe hun persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door mic.brussels of binnen zijn gelieerde entiteiten, conform de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en in het bijzonder de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna ‘AVG’).

Deze privacyverklaring licht toe waarom en hoe persoonlijke informatie (hierna ‘Persoonsgegevens’) worden verzameld, welke Persoonsgegevens worden verwerkt, wie toegang heeft tot Persoonsgegevens, hoe Persoonsgegevens beschermd worden, hoe lang Persoonsgegevens bewaard blijven, wat de rechten van de Betrokkenen zijn en met wie contact kan worden opgenomen voor meer informatie. Deze verklaring geldt onverminderd specifieke bepalingen in overige, gerelateerde documenten of contracten tussen mic.brussels en de Betrokkenen in kwestie.

1. Waarom verwerkt mic.brussels persoonsgegevens?

mic.brussels, met hoofdzetel in de Montoyerstraat 51, 1000 Brussel, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer BE0837.285.291, bewaart en verwerkt Persoonsgegevens, al dan niet in elektronische vorm, voor doeleinden in verband met administratie, marketing en beheer van klanten/leveranciers, met name in het kader van de volgende, niet-exhaustieve lijst met activiteiten:

• Reageren op berichten, vragen of verzoeken die Betrokkenen richten aan mic.brussels.

• Relaties beheren en in contact blijven met de Betrokkenen.

• Over overeenkomsten onderhandelen en deze uitvoeren.

• Informatie verwerken aangaande de (eventuele) aan- of verkoop van producten of diensten door mic.brussels, met inbegrip van het versturen van rekeningen en facturen.

• De producten en/of diensten van mic.brussels verbeteren.

• De Betrokkenen nieuwsbrieven en marketingcommunicatie toesturen (zoals promoties en speciale aanbiedingen) en/of andere informatie over de activiteiten van mic.brussels, en/of enquêtes en marktonderzoek uitvoeren.

• Juridische en/of regulatorische naleving, met inbegrip van het oplossen van geschillen.

2. Wat zijn de rechtsgronden voor de verwerking van de Persoonsgegevens?

Deze gegevens worden verwerkt op basis van een of meerdere van de volgende rechtsgronden:

• De toestemming van de Betrokkenen in kwestie (bv. om een enquête in te vullen).

• Het aangaan en uitvoeren van een verkoopovereenkomst of een ander contract met de Betrokkenen of hun organisatie, met inbegrip van het facturatieproces.

• De wettelijke verplichtingen naleven die van toepassing zijn voor mic.brussels (bv. op het vlak van fiscaliteit enz.).

• In het kader van de gerechtvaardigde belangen van mic.brussels en/of een derde die volgens mic.brussels tevens ten goede komen van de Betrokkenen, met inbegrip van maar niet beperkt tot direct marketing en gegevensanalyse.

3. Welke categorieën Persoonsgegevens worden verwerkt?

‘Persoonsgegevens’ betekent alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

In het kader van de eerder vermelde doeleinden kan de verwerking van Persoonsgegevens de volgende categorieën omvatten:

• Persoonlijke identificatiegegevens, zoals de naam en het adres.

• Elektronische identificatiegegevens, zoals het e-mailadres en telefoonnummer.

• Persoonlijke informatie, zoals de geboortedatum en -plaats, de taal, de nationaliteit en het geslacht.

• Professionele informatie, zoals de naam van de organisatie/werkgever en de functie/positie/rol.

• Financiële gegevens (bankrekeningnummer enz.).

• Afbeeldingen en beeldmateriaal.

• Consumptiegewoonten (verkoophistoriek enz.).

• Informatie verzameld via cookies en gelijkaardige technologieën.

• Gegevens uit enquêtes.

4. Waar komen de Persoonsgegevens vandaan?

Wanneer een Betrokkene mic.brussels contacteert, zullen de Persoonsgegevens wellicht rechtstreeks afkomstig zijn van de Betrokkene in kwestie. mic.brussels kan een Betrokkene ook contacteren voor prospectiedoeleinden indien er geen initiële contactgegevens rechtstreeks bij de Betrokkene in kwestie zijn verzameld, met inbegrip van het verwerven van dergelijke informatie van publiek beschikbare bronnen of van andere personen die deze gegevens doorgegeven hebben aan mic.brussels. Tijdens de relatie zal de Betrokkene in kwestie of een andere vertegenwoordiger van zijn/haar organisatie mic.brussels verdere informatie verstrekken voor het beheer van de relatie.

mic.brussels kan ook informatie ontvangen of aanmaken over een Betrokkene van andere personen of organisaties, of de correspondenten met wie die Betrokkenen per e-mail of via andere systemen contact hebben.

De direct of indirect door mic.brussels verzamelde Persoonsgegevens zijn vereist om te voldoen aan wettelijke vereisten en/of om een contract aan te gaan en contact te houden tijdens de looptijd van de relatie. Indien de vereiste informatie niet aan mic.brussels wordt verstrekt, zal dat een negatieve impact hebben op het vermogen van mic.brussels om te communiceren met de Betrokkene in kwestie (met inbegrip van het vermogen om elektronische nieuwsbrieven te verstrekken indien een Betrokkene zijn/haar e-mailadres niet wenst te delen) of om een contract te sluiten met de Betrokkene en/of zijn/haar organisatie of om de uitvoering van een aangegaan contract voort te zetten zonder toegang tot de noodzakelijke Persoonsgegevens.

5. Wie heeft toegang tot de Persoonsgegevens?

 Voor de eerder vermelde doeleinden worden de Persoonsgegevens indien dat strikt noodzakelijk is gedeeld met:

• de Betrokkenen zelf of andere personen die tewerkgesteld worden door hun organisatie of deze vertegenwoordigen;

• het personeel van mic.brussels;

• de leden van mic.brussels;

• de overheid, regelgevende instanties en/of openbare diensten indien vereist om te voldoen aan de wettelijke of regulatorische verplichtingen waartoe mic.brussels gebonden is, of waar toegelaten door de wetgeving in kwestie;

• gemachtigde derden, dienstverleners, professionele adviseurs en/of onderaannemers van mic.brussels, bijvoorbeeld voor websiteonderhoud, hulp bij reclamecampagnes enz.

De websites van mic.brussels bevatten daarnaast socialemediaknoppen of links naar andere interessante websites (zoals Meetup, Eventbrite enz.) waarmee de gebruiker informatie kan delen met derden. Bij het gebruik van dergelijke knoppen of links is bepaalde informatie (bv. IP-adres) toegankelijk voor het socialemediabedrijf of voor derden. mic.brussels heeft geen controle over welke informatie toegankelijk is en hoe die informatie wordt verwerkt door dergelijke bedrijven/derden. Lees het privacybeleid in kwestie om na te gaan hoe dergelijke informatie wordt gebruikt.

6. Worden de Persoonsgegevens internationaal doorgegeven?

mic.brussels is actief in België en de informatie die mic.brussels verzamelt, wordt in principe verwerkt en opgeslagen op de eigen beveiligde servers die zich in de Europese Economische Ruimte (hierna ‘EER’) bevinden.

In specifieke gevallen kan de doorgifte nodig zijn van Persoonsgegevens naar het buitenland of naar een internationale organisatie om de informatie te verwerken en/of te bewaren om te voldoen aan onze wettelijke of contractuele verplichtingen. Voor doorgifte buiten de EER heeft mic.brussels de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen in overeenstemming met de vereisten van de AVG. Om een gepaste beveiliging van de Persoonsgegevens te verzekeren zal mic.brussels ofwel een gegevensdoorgifteovereenkomst sluiten met de externe ontvanger op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, of garanderen dat de doorgifte gebeurt naar een rechtsgebied waarvan het beschermingsniveau passend is verklaard door de Europese Commissie of dat onder het EU-US Privacy Shield-systeem valt voor de Verenigde Staten.

7. Hoe lang worden de Persoonsgegevens bewaard?

De Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden beschreven in deze privacyverklaring. Algemeen, en tenzij anders bepaald in andere, gerelateerde documenten voor specifieke gegevenscategorieën, worden Persoonsgegevens bewaard gedurende de looptijd van het contract en na afloop of opzegging van het contract zolang als er sprake is van wettelijke aansprakelijkheid voor mic.brussels waarbij het gebruik van deze gegevens relevant kan zijn, rekening houdend met de geldende wettelijke verjaringsperiodes en wettelijke bewaarverplichtingen. Voor marketingdoeleinden zullen de gegevens in kwestie worden bewaard zolang als de Betrokkenen in kwestie daar geen bezwaar tegen maken.

De gegevens kunnen echter korter worden bewaard indien een Betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens en er niet langer een gerechtvaardigd belang is om de informatie te bewaren.

8. Hoe worden Persoonsgegevens beschermd?

mic.brussels verbindt zich ertoe om Persoonsgegevens te beveiligen en heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om Persoonsgegevens zo goed als redelijkerwijs mogelijk is te beschermen tegen ongeoorloofde, onopzettelijke of onrechtmatige vormen van vernietiging, verlies, wijziging, misbruik, bekendmaking of toegang en tegen andere onwettige vormen van verwerking. Deze veiligheidsmaatregelen zijn geïmplementeerd rekening houdend met de huidige staat van de technologie, de kosten voor de implementatie, de risico’s bij het verwerken en de aard van de Persoonsgegevens in kwestie.

9. Wat zijn de rechten van de Betrokkenen en met wie kunnen ze Contact opnemen?

Betrokkenen van wie de Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, hebben steeds het recht om contact op te nemen met mic.brussels om hun Persoonsgegevens in te kijken en, mits ze voldoende bewijs voorleggen van hun identiteit, te vragen dat foutieve of onvolledige informatie wordt gecorrigeerd.  

Onder voorbehoud van en in overeenstemming met de geldende wetgeving hebben Betrokkenen mogelijk ook het recht:

• om de wissing te vragen van hun Persoonsgegevens;

• om te vragen om beperkingen of bezwaar te maken tegen de verwerking van hun Persoonsgegevens;

• op gegevensoverdraagbaarheid, waarbij de Betrokkenen hun Persoonsgegevens kunnen kopiëren of doorgeven;

• om hun toestemming om hun Persoonsgegevens te verwerken steeds in te trekken, indien dat de geldigheid van de verwerking voorafgaan aan de intrekking van de toestemming niet in het gedrang brengt;

• om meer informatie te verkrijgen over de veiligheidsmaatregelen bij internationale doorgifte.

Betrokkenen hebben tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit of een andere toezichthoudende Europese autoriteit indien ze vinden dat mic.brussels niet heeft gehandeld conform de geldende gegevensbeschermingswetgeving bij de verwerking van hun Persoonsgegevens.

Als u meer informatie wenst over deze rechten of een verzoek hebt, kunt u mic.brussels per e-mail contacteren op info@mic-brussels.be.

10. Cookies en gelijkaardige technologie

 Deze websites gebruikt mogelijk cookies en gelijkaardige technologie om informatie te verzamelen en op te slaan wanneer betrokkenen deze websites bezoeken. Meer informatie hierover vindt u in het Cookiebeleid op de websites.

11. Wijzigingen aan de Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan op gezette tijden en waar nodig worden bijgewerkt, onder meer om te voldoen aan wijzigingen in de geldende wetten, regels of vereisten van de gegevensbeschermingsinstanties.

Dit Privacybeleid werd voor het laatst herzien op 30 september 2020.